Ocena zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw – poziom podstawowy

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów analiz kredytowych z krótkim stażem oraz pracowników odpowiedzialnych za kontakty z przedsiębiorcami bez względu na staż zawodowy.

Wymagania:

Szkolenie jest na poziomie podstawowym.
Od uczestników oczekuje się znajomości zasad funkcjonowania banków oraz podstaw w zakresie zasad i procedury kredytowania.

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie oceny ryzyka kredytowego.
Po szkoleniu uczestnik:

 • zna pojęcie małego i średniego przedsiębiorcy,
 • zna różnicę między oceną ryzyka kredytowego a oceną zdolności kredytowej,
 • zna obowiązki dokumentacyjne związane z wybranymi formami opodatkowania,
 • zna zasady konstrukcji wybranych wskaźników finansowych.
 • potrafi przygotować uproszczone sprawozdanie finansowe (bilans oraz rachunek zysków i strat),
 • potrafi obliczać i zinterpretować wybrane wskaźniki finansowe.

Kompetencje społeczne:

 • potrafi obronić stawianą diagnozę w zakresie sytuacji finansowej jednostki.

Korzyści:

Korzyścią dla organizacji jest podniesienie kompetencji pracowników odpowiedzialnych za procesy kredytowania podmiotów gospodarczych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem kredytowym w banku.
Korzyścią dla uczestnika jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie weryfikacji informacji finansowych w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw w celu oceny indywidualnego ryzyka kredytowego.

Program:

1. Pojęcie małego i średniego podmiotu gospodarczego.
2. Źródła informacji finansowej o małych i średnich podmiotach gospodarczych w podziale na formy opodatkowania:

 • karta podatkowa,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów.

3. Przygotowanie i weryfikacja uproszczonego sprawozdania finansowego na bazie form określonych w pkt 2. – przykład.
4. Uproszczone sprawozdanie finansowe – przykłady (samodzielne przygotowanie uproszczonego rachunku zysków i strat oraz bilansu).
5. Ocena wstępna sprawozdania finansowego:

 • analiza struktury i dynamiki,
 • wzorcowe układy nierówności.

6. Analiza sprawozdania finansowego:

 • sygnały ostrożnościowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • analiza wskaźnikowa (wybrane wskaźniki rentowności, płynności finansowej, sprawności działania, wspomagania finansowego).

7. Analiza uproszczonego sprawozdania finansowego – case study.

 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Ocena zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw – poziom podstawowy

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×