Mistrz sprzedaży – program rozwoju kompetencji pracowników obsługi klienta

Adresaci:

Kurs przeznaczony jest dla pracowników mających bezpośredni oraz telefoniczny kontakt z Klientem oraz ich bezpośrednich przełożonych.

Wymagania:

Kurs jest dostępny dla wszystkich pracowników Banku i nie wymaga spełnienia warunków wstępnych.

Cel:

Cykl szkoleń warsztatowych "Mistrz sprzedaży” to:

7 modułów tematycznych dla pracowników BS:

 • osadzonych w realiach pracy Banku,
 • nakierowanych na pracę na konkretnych produktach Banku,
 • dających pracownikom narzędzia sprzedażowe do wykorzystania w codziennej pracy!

1 spotkanie podsumowujące dla bezpośrednich przełożonych:

 • omawiające zagadnienia sprzedażowe realizowane w ramach modułów dla pracowników,
 • uczące kadrę kierowniczą wykorzystywania narzędzi motywacyjnych,
 • modyfikujące rolę kadry kierowniczej w procesie zarządzania zespołem!

Poniżej zamieszczamy programy poszczególnych modułów. Jest to nasza propozycja, którą możemy zmodyfikować pod kątem jak najlepszego dopasowania treści szkoleniowych do realnych potrzeb Państwa banku. Proponujemy kompletny cykl następujących po sobie modułów, jednak każdy z niżej przedstawionych programów może stanowić odrębne szkolenie.

Każdy z modułów, jak i spotkanie dla kadry kierowniczej zostały przewidziane na zajęcia 2-dniowe (14 h dydaktycznych), jednakże istnieje możliwość na życzenie Państwa skrócenia ich czasu trwania do 1 dnia lub wydłużenia każdego z nich do 3 lub 4 dni. Ma to bezpośredni wpływ na ilość ćwiczeń przewidzianych do realizacji w każdym z modułów i charakter zajęć, a co za tym idzie – na skuteczność szkolenia.

Korzyści:

Dodatkowe korzyści dla Banku:

 • Opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestnika oraz hand outów uławiających pogłębianie wiedzy i wzmacnianie umiejętności osób szkolonych.
 • Za zgodą i przy współudziale Banku wcześniejsze zebranie przez trenera drogą mailową/ telefoniczną informacji o trudnych sytuacjach w pracy z Klientem celem jak najlepszego dostosowania treści szkolenia do realnych potrzeb uczestników.
 • Po szkoleniu podsumowanie pracy grupy celem wskazania mocnych stron oraz obszarów do rozwoju.

Metodyka:

Metodyka kursu dla pracowników:

Szkolenie prowadzone zostanie w oparciu o Cykl Kolba i model CCAF. Metody szkoleniowe to trening umiejętności, a poszczególne moduły szkoleniowe przeprowadzone zostaną w formie warsztatów i ćwiczeń. Na szkoleniu zostaną wykorzystane m.in.:

 • Studium przypadku – analiza rzeczywistych zdarzeń z pracy w Banku
 • Praca w zespołach, w oparciu o konkretne produkty będące w ofercie Banku
 • Scenki, odgrywanie ról z analizą prezentowanych rozwiązań.
 • Film instruktażowy
 • Kwestionariusze i testy zachowań
 • Dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń
 • Mini-wykład
 • Interaktywna prezentacja
 • Opcjonalnie – videotrening.

W trakcie szkolenia z rozmowy telefonicznej podstawową techniką pracy jest kamera/dyktafon (urządzenie pozwalające na nagrywanie głosu) wraz z informacją zwrotną po odtworzeniu nagrania.

Metodyka kursu dla kadry kierowniczej:

Ze względu na ograniczony czas szkolenia i szeroki zakres omawianych zagadnień spotkanie przeprowadzone zostanie w formie interaktywnego wykładu z elementami pracy warsztatowej.

Rekomendowana przez wykładowcę metoda ewaluacji szkolenia:

1. Metoda sprawdzająca poziom wiedzy uczestników – testy kompetencji realizowane w formie pre i post testów.
2. Określenie Indywidualnego Planu Rozwoju uczestników szkolenia (w tym zdefiniowanie praktycznych zadań z poszczególnych obszarów szkoleniowych do wdrożenia w codziennej pracy).
3. Obserwacja zmian w zachowaniu szkolonych pracowników, poziomu wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu w pracy zawodowej dokonana przez ich bezpośrednich przełożonych.

Program:

MODUŁ I – Kim jest współczesny Klient Banku Spółdzielczego i jakie ma potrzeby

Cel:

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na profesjonalną analizę potrzeb Klienta Banku:

 • Wykorzystuje wypracowany na szkoleniu schemat rozmowy sprzedażowej.
 • Komunikuje się uwzględniając budowanie relacji z klientem.
 • Okazuje klientowi zainteresowanie.
 • Przeprowadza analizę potrzeb klienta.
 • Wykorzystuje technikę lejka przy badaniu potrzeb klienta.
 • Inicjuje rozmowy z klientami w zakresie oferty banku.
 • Słucha uważnie wypowiedzi klienta.
 • Aktywnie i elastycznie reaguje na potrzeby klienta, dopasowuje produkty do oczekiwań klienta.
 • Modyfikuje swoje nastawienie do wykonywanych obowiązków służbowych.
 • Angażuje się w zarządzanie relacjami z klientem banku.

Korzyści wynikające ze szkolenia dla Banku i uczestników:

 • Podniesienie jakości obsługi Klienta.
 • Otwartość na poznanie Klienta i jego oczekiwań.
 • Koncentracja na sprzedaży opartej o relacje.
 • Zwiększenie stosowania przez uczestników technik badania potrzeb Klienta.
 • Wzrost liczby lojalnych Klientów poprzez wzbogacenie warsztatu sprzedażowego uczestników szkolenia.
 • Ujednolicenie zasad pracy z Klientem w poszczególnych placówkach Banku.
 • Dbałość o wizerunek Banku i Doradcy.

Program:

1. Budowanie pozytywnego wizerunku Banku i własnej osoby w świadomości Klienta:

Standardy jakości obsługi Klienta i ich znaczenie.
Proces sprzedaży i jego struktura.
Zainteresowanie Doradcy okazane Klientowi jako wyraz profesjonalizmu w działaniu.

2. Identyfikacja potrzeb i oczekiwań Klientów:

Cele spotkania z Klientem.
Techniki aktywnego słuchania i rozpoznawania oczekiwań Klienta.
Kreowanie potrzeb Klienta w początkowej fazie spotkania – technika inspiracji.

3. Podsumowanie:

Jak zapewnić Klientowi satysfakcję czyli rozpoznawanie / kreowanie potrzeb Klienta.
Wspieranie potrzeb oraz sprzedaż przez potrzeby.
Trening umiejętności sprzedażowych.

 

MODUŁ 2 – Zaangażowany Doradca – jak skutecznie reagować na obiekcje Klienta i finalizować rozmowę sprzedażową

Cel:

Uczestnik rozwinie kompetencje wzmacniające w pracy z obiekcjami Klienta Banku, w tym:

 • Argumentuje w sposób pewny i przejrzysty.
 • Skutecznie porównuje ofertę BS z produktami konkurencji.
 • Stosuje metody uchylania obiekcji Klienta.
 • Słucha uważnie wypowiedzi Klienta.
 • Aktywnie i elastycznie odpowiada na zastrzeżenia i niezdecydowanie Klienta.
 • Reaguje w sytuacji gdy Klient chce zmienić Bank.
 • Wyjaśnia konsekwencje nieetycznej pracy z Klientem.
 • Zabezpiecza długofalową współpracę z Klientem w końcowej fazie kontaktu.
 • Identyfikuje się z Firmą i produktem.
 • Kreuje pozytywny wizerunek Banku oraz własnej osoby w świadomości Klientów .

Korzyści wynikające ze szkolenia dla Banku i uczestników:

 • Zaangażowanie w pracy z obiekcjami Klienta i w sytuacji porównywania produktów z ofertą konkurencji.
 • Wzrost sprzedaży produktów bankowych poprzez wzbogacenie warsztatu sprzedażowego uczestników szkolenia.
 • Ograniczenie występowania sytuacji trudnych w kontakcie z Klientem.
 • Wzmocnienie wizerunku Banku dzięki profesjonalnej obsłudze Klienta.
 • Uzyskanie wyższej satysfakcji z wykonywanej pracy oraz większej skuteczności w kontakcie z Klientem.

Program:

1. Podstawy etycznej sprzedaży doradczej – nawiązanie do tematyki I modułu.
2. Zastrzeżenia Klientów Banku Spółdzielczego:

Skuteczne argumentowanie – podawanie argumentów stanowiących przewagę konkurencyjną w konkretnych produktach.
Techniki reagowania na obiekcje Klienta.
Zasady działania w sytuacji, gdy Klient chce zmienić bank.

3. Finalizacja sprzedaży.
4. Techniki radzenia sobie z obiekcjami i niezdecydowaniem Klienta – „Gorące krzesło” jako metoda wprowadzające wiedzę w poziom nawyku – trening umiejętności.

MODUŁ 3 – Budowanie relacji w procesie sprzedaży – jak proponować Klientowi produkty dodatkowe

Cel:

Uczestnik rozwinie kompetencje nakierowane na aktywne proponowanie Klientom Banku produktów dodatkowych, w tym:

 • Inicjuje rozmowy z Klientami w zakresie oferty Banku.
 • Aktywnie i elastycznie odpowiada na potrzeby Klienta.
 • Stosuje metody efektywnej prezentacji produktu tak, by przekaz zaciekawił Klienta i był dla niego zrozumiały.
 • Wykorzystuje indywidualny język korzyści i metodę PCK.
 • Stosuje wypracowane schematy zagajenia o produkt dodatkowy.
 • Pracuje pozytywnym przekazem.
 • Charakteryzuje poszczególne produkty Banku, wymieniając ich cechy, zalety i korzyści.
 • Porządkuje korzyści wynikające dla Banku i Klienta ze stosowania sprzedaży wiązanej i dodatkowej.
 • Wpływa na jakość relacji z Klientem Banku.
 • Modyfikuje swoje nastawienie w postrzeganiu roli Doradcy BS.

Korzyści wynikające ze szkolenia dla Banku i uczestników:

 • Dbałość o profesjonalizm w sprzedaży.
 • Podniesienie atrakcyjności oferty prezentowanej Klientowi.
 • Zaangażowanie w proponowanie produktów dodatkowych.
 • Unikanie błędów związanych z prezentowaniem produktu którym Klient nie jest zainteresowany.
 • Ujednolicenie zasad pracy z Klientem w poszczególnych placówkach Banku w zakresie sprzedaży dodatkowej.
 • Koncentracja na Kliencie poprzez wypracowanie postawy otwartości na zabezpieczenie oczekiwań Klienta.
 • Uzyskanie większej skuteczności w kontakcie z Klientem.

Program:

1. Aktywna sprzedaż w prezentacji produktów i usług:

Technika Potrzeba/ Cecha/ Korzyść i zaawansowany język korzyści.
Język pozytywnych sformułowań w procesie sprzedaży.

2. Oferowanie kompleksowych rozwiązań, technika inspiracji:

Zainteresowanie Klienta ofertą Banku.
Argumentowanie z wykorzystaniem społecznego dowodu słuszności.
Inicjowanie działań sprzedażowych – myślenie w kategoriach zysku.
Wykorzystanie narzędzi sprzedaży wiązanej i dodatkowej do wzmocnienia lojalności Klienta wobec BS.
Dbałość o Klienta – prowadzenie etycznej sprzedaży.

3. Jak zapewnić Klientowi satysfakcję czyli rozmowa o indywidualnych korzyściach, kreowanie korzyści oraz sprzedaż korzyści – trening umiejętności sprzedażowych.

MODUŁ 4 – Zaangażowany Doradca – Jak skutecznie negocjować?

Cel:

Uczestnik rozwinie kompetencje nakierowane na aktywne prowadzenie negocjacji z Klientem Banku, w tym:

 • Aktywnie i elastycznie działa w kierunku dojścia do porozumienia.
 • Wykorzystuje poznane techniki negocjacyjne.
 • Modyfikuje sposób prowadzenia rozmowy z klientem.
 • Argumentuje w sposób pewny i przejrzysty.
 • Charakteryzuje korzyści jakie daje stosowanie zasady win-win.
 • Stosuje zdania warunkowe łącząc cechy niebieskiego i czerwonego negocjatora.
 • Buduje partnerską relację z klientem gdy obie strony mogą realizować w niej swoje potrzeby.
 • Porządkuje proces negocjacji.
 • Wyjaśnia konsekwencje dbałości o interesy tylko jednej ze stron.
 • Identyfikuje się z firmą i produktem.
 • Rozpoznaje skutki manipulacji w negocjacjach.
 • Kreuje pozytywny wizerunek banku oraz własnej osoby w świadomości klientów.

Korzyści wynikające ze szkolenia dla Banku i uczestników:

 • Wzmocnienie postawy nakierowanej na poszukiwanie porozumienia.
 • Koncentracja na sprzedaży opartej o zasadę wygrany – wygrany.
 • Ograniczenie sytuacji rezygnacji przez Klienta ze współpracy z BS.
 • Większa skuteczność w kontakcie z Klientem.
 • Dbałość o wizerunek Banku i Doradcy.
 • Wzrost zadowolenia ze współpracy po stronie Klienta.

Ważnym aspektem szkolenia jest zbudowanie postawy otwartości i zaangażowania jego uczestników gdyż: „W biznesie nie dostajesz tego, na co zasługujesz, dostajesz to, co wynegocjujesz…” (Chester Karass)

Program:

1. Wprowadzenie do negocjacji:

Istota i znaczenie negocjacji w biznesie.
BATNA – alternatywa negocjowanego porozumienia.
Granica ustępstw, poziom aspiracji.

2. Style prowadzenia negocjacji.
3. Negocjacje w praktyce – dbałość o interesy Klienta i Banku:

Podstawowe zasady negocjowania.
Działania manipulacyjne w negocjacjach.

4. Trening umiejętności negocjacyjnych – zastosowanie poznanych technik w konkretnych sytuacjach.

MODUŁ 5 – Trening postaw asertywnych w pracy z tzw. trudnym Klientem

Cel:

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na profesjonalne radzenie sobie w trudnych sytuacjach związanych z pracą z Klientem, w tym:

 • Porządkuje rodzaje trudnych sytuacji w pracy z Klientem.
 • Modyfikuje swoje nastawienie do tzw. Trudnego Klienta.
 • Komunikuje się uwzględniając budowanie relacji z Klientem.
 • Stosuje schemat rozmowy, gdy Klient zgłasza reklamacje.
 • Skutecznie reaguje na sytuacje kłopotliwe obsługowo.
 • Doprowadza do porozumień satysfakcjonujących obie strony.
 • Rozwija umiejętność asertywnego komunikowania się.
 • Stosuje metody opanowywania własnych emocji i wyciszania emocji Klienta.
 • Wykorzystuje wypracowane na szkoleniu zwroty, zagajenia w celu porozumienia się z tzw. Trudnym Klientem i wzmacniania dalszej współpracy.
 • Wzmacnia wizerunek swojej osoby oraz Banku w postrzeganiu Klienta.

Korzyści wynikające ze szkolenia dla Banku i uczestników:

 • Wzmocnienie przejrzystości komunikacji między pracownikiem a Klientem.
 • Ograniczenie występowania sytuacji trudnych w kontakcie z Klientem.
 • Dbałość o emocje własne i Klienta.
 • Zmniejszenie stresu.
 • Podniesienie skuteczności działań pracowników Banku.
 • Pozytywna motywacja do pracy.
 • Wzmocnienie wizerunku swojej osoby oraz Banku w postrzeganiu Klienta.
 • Lepsza atmosfera pracy.

Program:

1. Rodzaje trudnych sytuacji.
2. Sposoby reagowania na reklamacje Klientów, nieporozumienia, skargi.
3. Asertywność i jej znaczenie w kontaktach z Klientem/ współpracownikiem.
4. Radzenie sobie z trudnymi emocjami:

Komunikat „JA” jako filar otwartej asertywnej komunikacji.
Procedura stopniowania reakcji.
Reagowanie na krytykę.
Asertywne odmawianie.

5. Nauka rozpoznawania różnych typów zastrzeżeń zgłaszanych przez Klienta i wypracowanie sposobów reagowania na nie – zastosowanie poznanych technik w konkretnych sytuacjach zawodowych, trening umiejętności.

MODUŁ 6 – Proaktywność w pracy z Klientem – spotkanie podsumowujące

Cel:

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na budowanie postawy zaangażowania i dbałości o utrzymanie obecnych oraz pozyskanie nowych Klientów Banku, w tym:.

 • Podejmuje działania wzmacniające poczucie bezpieczeństwa Klienta.
 • Stosuje wypracowany na szkoleniu schemat rozmowy sprzedażowej.
 • Stosuje poznane techniki sprzedaży w trakcie rozmów z Klientami Banku.
 • Przedstawia etapy procesu sprzedaży.
 • Zabezpiecza długofalową współpracę z Klientem w końcowej fazie kontaktu.
 • Etycznie formułuje prośbę o polecenie.
 • Modyfikuje podejmowane działania w zakresie posprzedażowej obsługi Klienta.
 • Obsługuje Klienta zgodnie ze Standardami jakości obsługi.
 • Kreuje pozytywny wizerunek Banku w świadomości Klientów.

Korzyści wynikające ze szkolenia dla Banku i uczestników:

 • Zaangażowanie w dbałość o zabezpieczenie partnerskiej relacji z Klientem Banku gdy obie strony mogą realizować w niej swoje potrzeby.
 • Wzmocnienie wizerunku Banku dzięki profesjonalnej obsłudze Klienta.
 • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa po stronie Klienta.
 • Profesjonalizm Doradcy.
 • Proaktywność w pracy z Klientem.
 • Lepsza atmosfera pracy.
 • Wzrost liczby lojalnych Klientów.
 • Ujednolicenie zasad pracy z Klientem w poszczególnych placówkach Banku.

Dodatkowym efektem szkolenia jest podniesienie poziomu satysfakcji jego uczestników z wykonywanej pracy m.in. dzięki przećwiczeniu umiejętności wykorzystania poznanych (w trakcie pracy warsztatowej w modułach I-VI "Mistrz sprzedaży") technik sprzedażowych, tak, aby z przekonaniem o ich skuteczności uczestnicy wykorzystywali je w pracy – by omawiane zachowania stały się nawykiem.

Program:

1. Zarządzanie relacjami z Klientem Banku:

Rola nastawienia pracownika a sukces w sprzedaży.
Czynności posprzedażowe zabezpieczające relacje.
Elementy postawy proklienckiej na ostatnim etapie kontaktu z Klientem – profesjonalne pożegnanie w tym m.in. praca na poleceniach jako element pozyskania nowych Klientów.

2. Doradca jako marka – Indywidualny Plan Rozwoju.
3. Proaktywne działania sprzedażowe – podsumowujący trening umiejętności.

MODUŁ 7 – Profesjonalna rozmowa telefoniczna z Klientem Banku

Cel:

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na realizację dobrych jakościowo rozmów z Klientami Banku w kontakcie przez telefon, w tym:

 • Stosuje schemat rozmowy telefonicznej gdy do Banku dzwoni Klient.
 • Dzwoniąc do Klienta przeprowadza rozmowę z Klientem (stałym, nowym) zgodnie z poznanymi zasadami.
 • Stosuje zasady telefonicznego savoir-vivre’u.
 • Wykorzystuje relacyjne zwroty i zagajenia sprzedażowe.
 • Przygotowuje się do rozmów z Klientami przy braku kontaktu bezpośredniego.
 • Charakteryzuje czynniki wpływające na jakość prowadzonych rozmów za pośrednictwem telefonu.
 • Zabezpiecza długofalową współpracę z Klientem poprzez uważne słuchanie wypowiedzi Klienta i aktywne wykorzystanie pozyskanych informacji.
 • Kreuje pozytywny wizerunek Banku i własnej osoby w kontaktach telefonicznych.

Korzyści wynikające ze szkolenia dla Banku i uczestników:

 • Inicjowanie prowadzenia rozmów telefonicznych z Klientami Banku.
 • Podniesienie atrakcyjności prowadzonych rozmów.
 • Wzrost zadowolenia i lojalności Klientów.
 • Zwiększenie skuteczności działań pracowników Banku.
 • Pozytywna motywacja do pracy.
 • Ujednolicenie zasad pracy z Klientem w poszczególnych placówkach Banku.
 • Wzmocnienie wizerunku Banku.

Program:

1. Profesjonalna obsługa Klienta przez telefon.
2. Standardy efektywnych rozmów telefonicznych:

Etapy rozmowy telefonicznej przychodzącej i wychodzącej.
Identyfikacja własna i rozmówcy.
Cel kontaktu.
Korzyści dla rozmówcy, dla Banku.
Umawianie spotkań-technika kaskadowa.

3. Schematy rozmów:

Techniki wykorzystywane w rozmowach telefonicznych – wypracowanie zwrotów przydatnych w rozmowie z Klientem.
Trudne sytuacje w rozmowach telefonicznych.

4. Trening (nagranie, analiza, korekta):

Symulacja krótkich rozmów telefonicznych.
Prezentacja i nagranie.
Odtworzenie i informacja zwrotna.
Autoanaliza – słabe i silne strony, plan działania na przyszłość.

Aby utrzymać efekty szkolenia, wzmacniać Doradców w ich codziennej pracy, aby jak najlepiej wykorzystać ich wiedzę, umiejętności nabyte na szkoleniach, wykorzystać ich potencjał rekomendujemy spotkanie dla bezpośrednich przełożonych Doradców obecnych na szkoleniach "Mistrz sprzedaży – warsztaty dla praktyków".

MODUŁ dla kadry kierowniczej (bezpośrednich przełożonych)

Mistrz sprzedaży – spotkanie podsumowujące dla kadry kierowniczej

Cel:

Uczestnik (bezpośredni przełożony) rozwinie kompetencje pozwalające na określenie kierunków i sposobów rozwoju potencjału podległych mu pracowników Banku uczestniczących w warsztatach „Mistrz Sprzedaży moduł 1–7”, w tym:

 • Oddziałuje na pracowników, aby wykorzystywali sytuacje obsługowe do zwiększenia sprzedaży, docierali do potrzeb Klienta i inspirowali Klienta do korzystania z rozwiązań finansowych będących w ofercie Banku.
 • Porządkuje zagadnienia, które w pracy sprawiają Doradcom trudność.
 • Dobiera i stosuje narzędzia motywującego inspirowania pracowników.
 • Motywuje pracowników do dbania o jakość kontaktów z Klientem.
 • Buduje partnerstwo na linii Kierownik – Doradca.
 • Modyfikuje swoją rolę w procesie zarządzania zespołem.

Korzyści wynikające ze szkolenia dla Banku i uczestników:

Szkolenie powinno przyczynić się do rozwoju kompetencji menedżerskich menedżerów średniego szczebla i dać uczestnikom i organizacji następujące KORZYŚCI:

 • Koncentracja na sprzedaży opartej o relacje.
 • Ograniczenie występowania sytuacji trudnych w kontakcie z Klientem.
 • Dbałość o profesjonalizm w sprzedaży.
 • Wzmocnienie przejrzystości komunikacji między pracownikam .
 • Podniesienie skuteczności działań pracowników Banku.
 • Zaangażowanie w zarządzanie zespołem sprzedażowym.
 • Lepsza atmosfera pracy.
 • Pozytywna motywacja do pracy.

Program:

1. Rozmowa o potrzebach Klienta a rozmowa o produkcie – wprowadzenie w tematykę sprzedaży doradczej.
2. "Mistrz sprzedaży" – tematyka szkoleń modułu 1–7 w pigułce.
3. Trudności w bieżącej pracy Doradców BS w zakresie aktywnej sprzedaży i budowania relacji z Klientem – praca na przykładach.
4. Zasady partnerstwa na linii Kierownik – Doradca:

Wykorzystanie potencjału pracowników.
Narzędzia wsparcia jakimi dysponuje Kierownik – wzmacnianie w rozumieniu Doradcy i Kierownika.
Zarządzanie wiedzą i umiejętnościami.

5. Indywidualny Plan Działania – podsumowanie.

 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Mistrz sprzedaży – program rozwoju kompetencji pracowników obsługi klienta

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×