Ocena zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw – poziom zaawansowany

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników działów analiz kredytowych z minimum dwuletnim stażem zawodowym w obszarze kredytów.

Wymagania:

Szkolenie jest na poziomie zaawansowanym.
Od uczestników oczekuje się znajomości zasad funkcjonowania banków oraz zasad i procedury kredytowania, a także umiejętności obsługi programu Excel (przynajmniej w stopniu podstawowym).

Cel:

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji uczestników w zakresie oceny ryzyka kredytowego.
Po szkoleniu uczestnik:

 • zna obowiązki dokumentacyjne związane z wybranymi formami opodatkowania,
 • znazasady konstrukcji wybranych, w tym także złożonych, wskaźników finansowych,
 • znazasady szacowania zapotrzebowania na kapitał obrotowy,
 • zna specyficzne cechy finansów przedsiębiorstw rodzinnych.
 • potrafi samodzielnie przygotować uproszczone sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne),
 • potrafi weryfikować informację finansową przedsiębiorcy zależnie od formy opodatkowania,
 • potrafi obliczać i zinterpretować wybrane, w tym również złożone, wskaźniki finansowe.

Kompetencje społeczne:

 • potrafi obronić stawianą diagnozę w zakresie sytuacji finansowej jednostki.

Korzyści:

Korzyścią dla organizacji jest podniesienie kompetencji pracowników odpowiedzialnych za procesy kredytowania podmiotów gospodarczych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności zarządzania ryzykiem kredytowym w banku.
Korzyścią dla uczestnika jest rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie weryfikacji informacji finansowych w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw w celu oceny indywidualnego ryzyka kredytowego.

Program:

1. Pojęcie małego i średniego podmiotu gospodarczego.
2. Źródła informacji finansowej o małych i średnich podmiotach gospodarczych w podziale na formy opodatkowania:

 • karta podatkowa,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów.

3. Przygotowanie uproszczonego sprawozdania finansowego – przykłady z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
4. Wybrane elementy oceny sytuacji finansowej w oparciu o sprawozdanie finansowe:

 • analiza struktury i dynamiki,
 • wzorcowe układy nierówności,
 • wskaźniki finansowe (wybrane wskaźniki rentowności, płynności finansowej, sprawności działania, wspomagania finansowego).

5. Ocena zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
6. Specyfika finansów firm rodzinnych.

 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Ocena zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw – poziom zaawansowany

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×