Krajowy Fundusz Szkoleniowy to środki z Funduszu Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników.

Pracodawca samodzielnie określa potrzeby szkoleniowe swoich pracowników, a następnie ubiega się o dofinasowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2024

W 2024 r. Banki Spółdzielcze mają możliwość otrzymania dotacji na szkolenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Środki KFS mogą być przeznaczone na:

 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
   
 • badania lekarskie i psychologiczne, wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia,
   
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym,
   
 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które będzie można zaspokoić dzięki środkom KFS

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS wydatkowane są zgodnie z ogólnokrajowymi priorytetami określanymi przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (80% środków) oraz priorytetami Rady Rynku Pracy (20% środków tzw. rezerwa KFS).

Wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne należy złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP.

Priorytety ustalone przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dotyczą m.in.:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców,
   
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy,
   
 • wsparcia kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; https://barometrzawodow.pl/
   
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych,
   
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych,
   
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,
   
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

 

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS to:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
   
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju,


 

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji wspiera Banki Spółdzielcze w pozyskaniu środków z KFS na etapie przygotowania wniosku, realizacji projektu i rozliczenia dotacji.

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji jest placówką kształcenia ustawicznego oraz posiada certyfikat SUS 2.0 i tym samym spełnia wymagania stawiane instytucjom szkoleniowym.

Wniosek o przyznanie dotacji należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę banku lub miejsce prowadzenia działalności. Każdy urząd publikuje własny formularz oraz określa terminy przyjmowania wniosków. Banki zainteresowane otrzymaniem dofinansowania powinny na bieżąco sprawdzać informacje publikowane na stronie internetowej swojego urzędu pracy.

Adresy urzędów pracy: https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu

 

This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×