Finansowanie hipoteczne w praktyce banków z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece – szkolenie okresowe (z możliwością przeprowadzenia egzaminu)

Wymagania:

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2017 roku, poz. 819 z późn. zm.) bank (kredytodawca) jest zobowiązany zapewnić, aby jego pracownicy, zajmujący się obsługą finansowania hipotecznego konsumentów, co najmniej raz na 3 lata odbywali szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących opracowywania, oferowania lub zawierania umowy o kredyt hipoteczny, a także świadczenia usług dodatkowych związanych z tym rodzajem finansowania.
Szkolenie obejmować będzie zagadnienia wymagane ww. przepisem. W ramach szkolenia omówiona zostanie również praktyka stosowania przepisów nowej ustawy hipotecznej przez uczestników rynku kredytów hipotecznych. Szkolenie obejmować będzie także podstawowe zagadnienia związane z zabezpieczeniem hipotecznym, w zakresie wymaganym od pracownika obsługi kredytów hipotecznych. Omówione zostanie również zagadnienie roszczeń klientów w związku z spłatą kredytu przed terminem. Każde zagadnienie będzie omawiane w oparciu o przykłady z praktyki bankowej, celem lepszego zrozumienia tematyki szkolenia.

Cel:

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z zasadami i trybem reklamowania i oferowania produktów hipotecznych dla konsumentów oraz zasadami i trybem zawierania i wykonywania umowy o kredyt hipoteczny. Ponadto celem jest spełnienie przez uczestników

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia.

Program:

1. Uwagi wstępne, omówienie celu i zakresu szkolenia, kwestie organizacyjne.
2. Umowa o kredyt hipoteczny – zakres przedmiotowy i podmiotowy.
3. Podstawowe pojęcia ustawy o kredycie hipotecznym.
4. Zasady reklamy i promocji kredytu hipotecznego, przykład reprezentatywny.
5. Zasady sprzedaży wiązanej i sprzedaży łącznej produktów hipotecznych.
6. Zasady dobrych praktyk w zakresie finasowania hipotecznego.
7. Zasady świadczenia usług dodatkowych.
8. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania, znaczenie, składowe i zasady wyliczania.
9. Przebieg procesu finansowania hipotecznego:

 • Asysta przedkontraktowa,
 • Finansowanie hipoteczne w walucie obcej – wzmianka,
 • Formularz informacyjny kredytu hipotecznego,
 • Dodatkowe informacje udzielane w związku z kredytem hipotecznym,
 • Wniosek o zawarcie umowy o kredyt hipoteczny,
 • Analiza wniosku oraz badanie zdolności kredytowej,
 • Odmowa zawarcia umowy o kredyt hipoteczny, obowiązek informacyjny,
 • Decyzja kredytowa,
 • Zawarcia umowy o kredyt hipoteczny,
 • Elementy umowy o kredyt hipoteczny,
 • Zmiana oprocentowania umowy o kredyt hipoteczny, stopa referencyjna.

10. Restrukturyzacja kredytów hipotecznych:

 • Przyczyny restrukturyzacji kredytu hipotecznego,
 • Wezwanie do zapłaty z propozycją restrukturyzacji,
 • Wniosek restrukturyzacyjny i jego wymogi,
 • Odmowa restrukturyzacji,
 • Wypowiedzenie umowy o kredyt hipoteczny,
 • Zawarcia umowy restrukturyzacyjnej i skutki jej niewykonywania,
 • Dobrowolna sprzedaż przedmiotu kredytowania,
 • Windykacja kredytów hipotecznych – ograniczenia.

11. Spłata kredytu hipotecznego przed terminem:

 • Prawo do wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu hipotecznego przed terminem;
 • Obniżenie całkowitego kosztu kredytu, z uwzględnieniem obowiązku zwrotu prowizji;
 • Rekompensata za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego.

12. Odstąpienie od umowy o kredyt hipoteczny:

 • Prawo do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny.
 • Skutki odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny.
 • Rozliczenie w razie odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny.
 • Rozszerzona skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy o kredyt hipoteczny.

13. Obowiązki szkoleniowe pracowników kredytodawcy.
14. Podstawowe informacja o księgach wieczystych i hipotece, skuteczne ustanawiania zabezpieczeń hipotecznych.
15. Pytania uczestników szkolenia.

 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Finansowanie hipoteczne w praktyce banków z uwzględnieniem prawa o księgach wieczystych i hipotece – szkolenie okresowe (z możliwością przeprowadzenia egzaminu)

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×