SZKOLENIA DLA RN: Zadania i obowiązki Rady Nadzorczej w procesie nadzoru nadzoru nad systemem zarządzania bankiem

Adresaci:

Członkowie Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych.

Metodyka:

W zależności od wyboru formy szkolenia: on-line lub w siedzibie banku.

Program:

1. Przyczyny i czynniki występowania ryzyka bankowego:

 • ryzyko kredytowe,
 • ryzyko płynności finansowej,
 • ryzyko stopy procentowej,
 • ryzyko rynkowe,
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko braku zgodności,
 • ryzyko kapitałowe,
 • ryzyko trudno mierzalne.

2. Charakterystyka istotnych rodzajów ryzyka.
3. Proces zarządzania ryzykiem w świetle regulacji zewnętrznych:

 • identyfikacja ryzyka,
 • pomiar/szacowanie ryzyka,
 • monitorowanie i raportowanie ryzyka,
 • kontrola ryzyka,
 • limity ostrożnościowe.

4. System zarządzania ryzykiem w świetle regulacji zewnętrznych.
5. Zadania i obowiązki Rady Nadzorczej w procesie nadzoru nad systemem zarządzania ryzykiem.
6. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka bankowego.
7. Zarządzanie płynnością finansowa w Systemie Ochrony.
8. Monitorowanie i kontrola ryzyka w Systemie Ochrony.

 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: SZKOLENIA DLA RN: Zadania i obowiązki Rady Nadzorczej w procesie nadzoru nadzoru nad systemem zarządzania bankiem

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×