SZKOLENIA DLA RN: Zadania i obowiązki członka Rady Nadzorczej w świetle regulacji prawnych

Adresaci:

Członkowie Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych.

Metodyka:

W zależności od wyboru formy szkolenia: on-line lub w siedzibie banku.

Program:

1. Aspekty prawne funkcjonowania Rady Nadzorczej:

 • tryb powoływania Rady Nadzorczej,
 • ograniczenia dotyczące członków Rady Nadzorczej
 • odpowiedzialność prawna członka Rady Nadzorczej,
 • dostęp Rady Nadzorczej do tajemnicy bankowej.

2. Rada Nadzorcza jako organ nadzoru właścicielskiego:

 • zasady kolegialnego działania Rady Nadzorczej,
 • indywidulane uprawnienia i obowiązku członka Rady Nadzorczej,
 • uprawnienia decyzyjne członka Rady Nadzorczej,
 • uprawnienia kontrolno-nadzorcze członka Rady Nadzorczej,
 • uprawnienia informacyjne członka Rady Nadzorczej,
 • wybrane uprawnienia Rady Nadzorczej,
 • powoływanie członków Zarządu w banku spółdzielczym – rola Rady Nadzorczej.

3. Wymogi wobec członków organu zarządzającego i organu nadzoru bankiem spółdzielczym:

 • Wytyczne EBA z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie procedur, kryteriów i minimalnych wymogów oceny odpowiedzialności członkówzarządu i rady nadzorczej; oraz osób pełniących kluczowe funkcje winstytucji kredytowej;
 • Zasady Ładu korporacyjnego dotyczące organu zarządzającego i organu nadzoru;
 • Zasady ładu wewnętrznego;
 • Wymogi dotyczące kwalifikacji członków zarządu i rady w świetl ustawy Prawo bankowe.

4. Organizacja pracy Rady Nadzorczej.

 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: SZKOLENIA DLA RN: Zadania i obowiązki członka Rady Nadzorczej w świetle regulacji prawnych

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×