SZKOLENIA DLA RN: Rola, zadania i odpowiedzialność członków Komitetu Audytu w banku spółdzielczym wynikające z Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Adresaci:

Członkowie Rad Nadzorczych Banków Spółdzielczych.

Metodyka:

W zależności od wyboru formy szkolenia: on-line lub w siedzibie banku.

Program:

1. Regulacje dotyczące banków spółdzielczych:

  • Statut;
  • Struktura organów działających w banku spółdzielczym;
  • Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych;
  • Regulacje prawne dotyczące wymogów kwalifikacyjnych kandydatów na Członków Rady Nadzorczej banku i Komitetu Audytu;
  • Inne regulacje prawne – rekomendacje KNF.

2. Zakres działania i uprawnienia Rady Nadzorczej w banku spółdzielczym (specyfika banków spółdzielczych).
3. Organizacja pracy Rady Nadzorczej – skład, rodzaje realizowanych czynności, wynagrodzenie.
4. Rola i zadania członków Komitetu Audytu wynikające z ustawy o biegłych rewidentach i firmach audytorskich.
5. Ograniczenia w zakresie działania Członków Rad Nadzorczych, zasady reprezentacji.
6. Skutki przekroczenia kompetencji Rady Nadzorczej.

  • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
  • Data rozpoczęcia:
  • Data zakończenia:
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: SZKOLENIA DLA RN: Rola, zadania i odpowiedzialność członków Komitetu Audytu w banku spółdzielczym wynikające z Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×