Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wdrożenie dyrektywy AML V – ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw – szkolenie okresowe

Adresaci:

W dniu 30 marca 2021 roku Sejmu uchwalił ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, który ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy
lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE.

Ustawa wprowadza szereg zmian do przepisów regulujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Zmiany dotyczące m.in.
1. Ustanowieniu obowiązku raportowania stwierdzonych rozbieżności pomiędzy ustalonym przez IO beneficjentem rzeczywistym, a beneficjentem ujawnionym w CRBS, oraz wprowadzenia procedury w tym zakresie;
2. Wzmocnieniu roli tzw. sygnalistów;
3. Definicji beneficjenta rzeczywistego;
4. Zakresu podmiotów, objętych obowiązkiem ujawnienia beneficjentów rzeczywistych w CRBR;
5. Wprowadzenia nowych okoliczności świadczących o wyższym ryzyku prania pieniędzy;
6. Stosowania poszczególnych środków bezpieczeństwa finansowego;
7. Wprowadzenia częściowego wykazu PEP.

Cel:

Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie obowiązków banków wynikających z pełnienia przez nie funkcji instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez dyrektywę AML V (ustawę implementującą).
Szkolenie ma umożliwić wdrożenie nowych przepisów do stosowania w banku.

Program:

1. Pojęcie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
2. Pojęcie beneficjenta rzeczywistego, jak ustalić kto jest beneficjentem, rozpoznawanie beneficjentów dla różnych form działalności,
3. Podstawowe pojęcia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
4. Podstawowe informację o zmianach wynikających z AML V
5. Procedura wyznaczania osób odpowiedzialnych
6. Zasady działania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych, raportowanie rozbieżności według AML V
7. Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, wykaz PEP
8. Ocena ryzyka dokonywana przez instytucje obowiązane, czynniki ryzyka
9. Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy – podstawowe informacje, znaczenie oceny krajowej
10. Unijna ocena ryzyka prania pieniędzy – podstawowe informacje, znaczenie oceny krajowej
11. Scenariusze wystąpienia ryzyka prania pieniędzy przy produktach bankowych
12. Środki bezpieczeństwa finansowego, stosowane w praktyce bankowej, w tym podejście oparte na analizie ryzyka
13. Okres przechowywania dokumentów i informacji
14. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy, jakie zmiany należy wdrożyć do procedury
15. Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń z obszaru AML, ochrona sygnalistów
16. Obowiązek zachowania poufności, kiedy i w jakich okolicznościach bank może ujawniać informację związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy
17. Przekazywanie informacji i dokumentów do GIIF
18. Zawiadomienie do GIIF, procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku,
19. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustaw
20. Pytania uczestników szkolenia.

  • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
  • Data rozpoczęcia:
  • Data zakończenia:
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wdrożenie dyrektywy AML V – ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw – szkolenie okresowe

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×