Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – szkolenie okresowe

Adresaci:

Wszyscy pracownicy Banku którzy co 2 lata powinni odświeżać szkolenia z tego zakresu.

Cel:

Uczestnicy przypomną umiejętności samodzielnego rozpoznawania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz sposoby rozwiązywania problemów z tym związanych.
Spełnienie oczekiwań UKNF – który na ostatnim szkoleniu CEDUR podkreślał konieczność odnawiania szkoleń z zakresu ppp i ft przynajmniej raz na dwa lata.

Korzyści:

Ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.
Pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
Obowiązki ustawowe będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących Bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak również zagrożony jest karą finansową.

Program:

1. Przypomnienie pojęć prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, technik i metod pp i ft.
2. Przypomnienie schematu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.
3. Podstawy prawne obowiązujące Banki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
4. Omówienie obowiązków Banku w świetle ustawy o ppp i ft:

 • ocena ryzyka klientów,
 • ocena ryzyka instytucji obowiązanej,
 • środki bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja i weryfikacja klientów,
 • beneficjentów rzeczywistych, PEP-ów, ocena stosunków gospodarczych i ich
 • monitorowanie, analiza transakcji, środki uproszczone i wzmożone),
 • przechowywanie dokumentów związanych z ppp i ft,
 • procedura w Banku,
 • szkolenia pracownicze,
 • anonimowe zgłaszanie zdarzeń z obszaru ppp i ft,
 • przekazywanie i gromadzenie informacji,
 • zawiadomienia do GIIF,
 • szczególne środki ograniczające (przeciwdziałanie terroryzmowi),
 • kontrole instytucji obowiązanych i kary nakładane w ich wyniku.
 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – szkolenie okresowe

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×