Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki Banku zapisane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. i po jej nowelizacji w 2021 r.

Adresaci:

Osoby odpowiedzialne za ppp i ft w Banku, pracownicy nawiązujący relacje z klientami,
pracownicy obsługi klientów, pracownicy udzielający kredytów, kasjerzy, osoby realizujące płatności.

Korzyści:

Uczestnicy nabędą umiejętności samodzielnego rozpoznawania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz sposobu rozwiązywania problemów z tym związanych.
Podniesienie poziomu kwalifikacji pracowników w temacie ppp i ft co ułatwi realizację nałożonych na Bank obowiązków ustawowych.

 • Dzięki szkoleniu pracownicy zminimalizują ryzyko wykorzystania Banku w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, co przyczyni się do ochrony reputacji i wizerunku Banku.
 • Obowiązki ustawowe nałożone na Bank będą pracownikom znane i prawidłowo realizowane, co uchroni kierujących Bankiem przed zarzutem braku staranności w realizacji obowiązkowych szkoleń, który to brak również zagrożony jest karą finansową.
 • Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze zmianami, jakie wprowadziła ustawa nowelizująca z lutego 2021 r.
 • Szkolenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka otrzymania wysokich kar finansowych i innych przewidzianych ustawą nakładanych przez organy nadzorcze.

Program:

1. Wyjaśnienie pojęć prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
2. Omówienie technik i metod pp i ft oraz rozpoznawanie tych przestępstw w Banku.
3. Przedstawienie schematu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Polsce.
4. Podstawy prawne obowiązujące Banki w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
5. Nowa ustawa o ppp i ft – dlaczego konieczna była zmiana, główne zmiany. Omówienie obowiązków Banku w świetle ustawy o ppp i ft , tj.:

 • ocena ryzyka klientów,
 • ocena ryzyka instytucji obowiązanej,
 • środki bezpieczeństwa finansowego (identyfikacja i weryfikacja klientów, beneficjentów rzeczywistych, PEPów, ocena stosunków gospodarczych i ich monitorowanie, analiza transakcji, środki uproszczone i wzmożone),
 • przechowywanie dokumentów związanych z ppp i ft,
 • procedura w Banku,
 • szkolenia pracownicze,
 • anonimowe zgłaszanie zdarzeń z obszaru ppp i ft,
 • przekazywanie i gromadzenie informacji,
 • zawiadomienia do GIIF,
 • szczególne środki ograniczające (przeciwdziałanie terroryzmowi),
 • kontrole instytucji obowiązanych i kary nakładane w ich wyniku.
 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – obowiązki Banku zapisane w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. i po jej nowelizacji w 2021 r.

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×