Ochrona danych osobowych na bazie Rozporządzenia (UE) 2016/674 – praktyka stosowania w Bankach w ramach cyklicznych szkoleń pracowników

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do pracowników BS, obecnych jako szkolenie
okresowe.

Korzyści:

Uczestnicy dowiedzą się o wymaganiach z zakresu ochrony danych osobowych, jego
audycie, roli IODO oraz PUODO – w praktyce.
Zapewnienie okresowych szkoleń dla pracowników Banku, w celu podnoszenia
świadomości w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz realne podnoszenie poziomu
bezpieczeństwa w Banku.

Program:

1. Charakterystyka ochrony danych osobowych. Podstawowe pojęcia:

 • dane osobowe,
 • dane wrażliwe,
 • dane biometryczne,
 • przetwarzanie danych,
 • usuwanie danych,
 • pseudonimizacja,
 • administrator danych,
 • processor,
 • współadministrator,
 • odbiorca danych (jakie są relacje, obowiązki i wzajemna odpowiedzialność?).

2. Powszechne w praktyce tematy skarg i zarzutów oraz wniosków klientów:

 • prawo żądania informacji m.in. o treści przetwarzanych danych dotyczących klienta, o ich źródle, o odbiorcach danych,
 • prawo żądania odnotowania sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo żądania poprawienia błędnych danych
 • prawo żądania odnotowania sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

3. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe:

 • dokumentacja przetwarzania danych i środków bezpieczeństwa danych – polityka bezpieczeństwa,
 • rejestr czynności przetwarzania,
 • obowiązek nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych, oznaczenie zakresów upoważnień,
 • forma upoważnień,
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania,
 • danych i forma jej prowadzenia,
 • środki bezpieczeństwa, takie jak polityka „czystego biurka”, nadzór nad dostępem do pomieszczeń,
 • zamykanie dokumentów w odpowiednich szafach, niszczarki wydruków, odpowiednie ustawienie,
 • monitorów w sposób wykluczający wgląd osób trzecich,
 • dyskrecja w przekazywaniu informacji chronionych w rozmowie z klientem lub
  współpracownikiem w obecności osób trzecich,
 • sposoby zabezpieczania dostępu do komputera, wymogi dotyczące haseł do systemu informatycznego,
 • sposób spełnienia obowiązku zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych,
 • osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Obowiązkowy okresowy audyt systemu ochrony danych:

 • rodzaje sprawdzeń,
 • plan audytu,
 • częstotliwość,
 • zakres weryfikacji,
 • raport dla Zarządu.

5. Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych:

 • odpowiedzialność karna,
 • odpowiedzialność odszkodowawcza,
 • odpowiedzialność pracownicza.

6. Rola Inspektora ochrony Danych oraz analiza kar nałożonych przez PUODO:

 • Inspektor Ochrony Danych – jego rola w Banku,
 • uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych (privacy by default),
 • analiza ryzyka przed przetwarzaniem danych (privacy risk assessment),
 • warunki prowadzenia monitoringu wizyjnego w Banku,
 • analiza kar nałożonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w związku z funkcjonowaniem RODO.
 • Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku
 • Data rozpoczęcia:
 • Data zakończenia:
 • Warunki uczestnictwa
 • Formularz zgłoszeniowy

Szczegóły organizacyjne – ramy czasowe

Godziny szkoleń ustalane są indywidualnie, przez zamawiającego.

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego przez upoważnioną osobę, przesłanego e-mailem lub pocztą.

Zasady odpłatności

Cena szkolenia kalkulowana jest indywidualnie i jest uzależniona od liczby uczestników szkolenia oraz lokalizacji szkolenia.

Odpłatność za szkolenie obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dostosowanego do potrzeb Banku, materiały szkoleniowe, zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, koszt wynagrodzenia, przejazdu i noclegu wykładowcy.

 

 

 

 

Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Ochrona danych osobowych na bazie Rozporządzenia (UE) 2016/674 – praktyka stosowania w Bankach w ramach cyklicznych szkoleń pracowników

Data:

Miejsce szkolenia: on-line lub w siedzibie banku

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×