Manager Banku spółdzielczego liderem nowych wyzwań

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Dla Managerów pragnących rozwijać kompetencje liderskie sprzyjające wzrostowi efektywności i zaangażowania w realizacji celów biznesowych.

Wymagania:

nie ma

Cel:

Dzisiejszy świat biznesu jest nacechowany szybkimi zmianami, nowymi wyzwaniami i zadaniami pełnymi złożonych i niejednoznacznych zagadnień. Dzisiejsze środowisko biznesowe jest mocno zróżnicowane – pracujemy z osobami z długim stażem pracy i doświadczeniem oraz z osobami młodymi rozpoczynającymi start w życiu zawodowym.

Aktualne wyzwania nakładają na Managerów nabycie lub doskonalenie zestawu kluczowych kompetencji (zarządzanie, liderowanie) oraz zestawu konkretnych narzędzi, które pomogą w codziennych aktywnościach, dostarczą praktycznych rozwiązań i w rezultacie pokażą korzyści z ich zastosowania.

Korzyści:

Dzięki wzmocnionym i rozwiniętym kompetencjom Managerowie zwiększą świadomość siebie i trafniej będą dobierać pracowników do zadań, aby wspólnie z nimi osiągać sukcesy i realizować zespołowo kolejne pomysły biznesowe.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Czas trwania: 4 dni x 4 h.

Program:

I . B U D O W A N I E A U T O R Y T E T U L I D E R A W C Z A S A C H
„ W O R K F R O M A N Y W H E R E ”
1 . 1 . A k t u a l n e  w y z w a n i a  w  c z a s a c h  V U C A  i  B A N I .
B u d o w a n i e  t o ż s a m o ś c i  i  w i z e r u n k u  L i d e r a : J a k
p r a c o w a ć  z  k a ż d e g o  m i e j s c a ?  S t r a t e g i e  s u k c e s u  i
p o r a ż k i  L i d e r a .
1 . 2 . R o l a  i  z a d a n i a  M a n a g e r a  B S :  W a r t o ś c i
M a n a g e r a | K l u c z o w e  k o m p e t e n c j e | O c z e k i w a n i a
P r a c o w n i k ó w .
1 . 3 . B u d o w a n i e  a u t o r y t e t u  i  z a u f a n i a  p r z e z  L i d e r a :
A u t o r y t e t  w i e d z y ,  w ł a d z y ,  r e l a c j i ,  w a r t o ś c i ,
d o ś w i a d c z e n i a ?  P o  c o  L i d e r o w i  z a u f a n i e  i  j a k  j e
b u d o w a ć ?
1 . 4 . E x p o s e  L i d e r a  B S :  O c z e k i w a n i a  i  w y m a g a n i a
L i d e r a  B S | S t o r y t e l l i n g  L i d e r a
 

I I . L I D E R  W  Z M I A N I E  |  P R A C A  S T A C J O N A R N A  I
Z D A L N A
2 . 1 .  C z e g o  o d  L i d e r a  w y m a g a j ą  c z a s y  V . U . C . A . –
z m i e n n o ś c i ,  n i e p e w n o ś c i ,  z ł o ż o n o ś c i i  n i e j e d n o z n a c z n o ś c i ?
2 . 2 .  P o s t a w y  i  e m o c j e  w  c z a s a c h  V U C A :  J a k i e p y t a n i a  s t a w i a ć ?  O  c o  z a d b a ć ?  P o  c o  z m i a n y  w o r g a n i z a c j i ?
2 . 3 .  M e n e d ż e r  A m b a s a d o r e m  z m i a n y :
- j a k  k o m u n i k o w a ć  z m i a n y ?
- j a k  i n s p i r o w a ć  d o  z m i a n ?
- j a k  p o k a z y w a ć  k o r z y ś c i  z e z m i a n y ?
- j a k i e  n a r z ę d z i a  t w a r de  i  m i ę k k i e  p o m o g ą  w e
w d r a ż a n i u  z m i a n y ?  K o n s u l t a c j e ,  k o o r d y n a c j a ,
c o a c h i n g ,  m e n t o r i n g .

I I I .  B U D O W A N I E S A M O D Z I E L N O Ś C I ,
O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I  I  Z A A N G A Ż O W A N I A
W  P R A C Y  Z  K A Ż D E G O  M I E J S C A
3 . 1 .  O d  I n s t r u k t o r a  d o  I n s p i r a t o r a – m o d e l
z a r z ą d z a n i a  s y t u a c y j n e g o – H e r s e y a & K .
B l a n c h a r d a :  R o z u m i e n i e  p o z i o m ó w  d o j r z a ł o ś c i 
p r a c o w n i k a | D o b ó r  s t y l u  z a r z ą d z a n i a  d o  p o z i o m u
d o j r z a ł o ś c i  p r a c o w n i k a | P r z y g o t o w a n i e  m a p y
z e s p o ł u
3 . 2 .  P r a k t y k a  L i d e r a – r a d z e n i e  s o b i e  w  s y t u a c j a c h
t r u d n y c h :  ć w i c z e n i e  w  p r z e k a z y w a n i u  i n s t r u k c j i  i
k o n t r o l a  p r a c y | ć w i c z e n i e  w  p r z e k a z y w a n i u
i n f o r m a c j i  z w r o t n y c h – m o d e l F U K O – u z n a n i e  i
k o n s t r u k t y w n a  k r y t y k a | ć w i c z e n i e  w  z a d a w a n i u
p y t a ń  i  i n s p i r o w a n i u  d o  d z i a ł a n i a | ć w i c z e n i e  w
d e l e g o w a n i u  z a d a ń  i  m o n i t o r o w a n i e  p r a c y
p o j e d y n c z y c h  o s ó b  i  z e s p o ł u | ć w i c z e n i a  w
r o z m o w a c h  k o r y g u j ą c y c h  i  d y s c y p l i n u j ą c y c h.

I V .  B U D O W A N I E  I  Z A R Z Ą D Z A N I E  Z E S P O Ł E M  W
C Z A S A C H  V U C A / B A N I
4 . 1 .  M o d e l  E f e k t y w n y c h  Z e s p o ł ó w  P a t r i c k a
L e n c i o n i e g o :  5  o b s z a r ó w  e f e k t y w n e g o  z e s p o ł u |
R e a l i z a c j a  c e l ó w |  O d p o w i e d z i a l n o ś ć |
Z a a n g a ż o w a n i e |  K o n s t r u k t y w n a  k o m u n i k a c j a |
Z a u f a n i e
4 . 2 .  W s p ó l n e  r o z w i ą z y w a n i e  p r o b l e m ó w
i  t w o r z e n i e  k r e a t y w n y c h  p o m y s ł ó w :  B u r z a  m ó z g ó w |
 D y s k u s j a  m o d e r o w a n a |  P r a c a  z  m e t a p l a n e m |
P r a c a  g r u p o w a
4 . 3 .  P r a k t y k a  M a n a g e r a  –  r a d z e n i e  s o b i e
w  t r u d n y c h  s y t u a c j a c h :  p r a c a  n a  s y t u a c j a c h
u c z e s t n i k ó w  w a r s z t a t ó w.

  • Miejsce szkolenia: on-line
  • Data rozpoczęcia:
  • Data zakończenia:
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Manager Banku spółdzielczego liderem nowych wyzwań

Data:

Miejsce szkolenia: on-line

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane

Podobne szkolenia

Pakiet managerski - 243,00 zł zł
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×