E-SZKOLENIE: Mieszkaniowe rachunki powiernicze

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Zarządy banków spółdzielczych i dyrektorzy oddziałów, pracownicy obsługi klienta, pracownicy zajmujący się wykonywaniem czynności związanych z mieszkaniowymi rachunkami powierniczymi, audytu, prawnicy, pracownicy działu reklamacji w bankach spółdzielczych.

Wymagania:

Brak.

Cel:

Ustawa z dnia 11 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, mając na celu nadrzędny interes konsumenta, jedynie ogólnie określa zasady prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych, co powoduje wiele wątpliwości interpretacyjnych wśród praktyków bankowych. Tymczasem bank prowadzący takie rachunki pełni rolę swoistego gwaranta dla konsumenta, że jego środki angażowane w projekt wykorzystywane będą w sposób właściwy i zgodny z pierwotnym przeznaczeniem.
Podczas szkolenia przedstawione zostaną zasady prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych, dokonywania wpłat i wypłat na te konta oraz niezbędne działania podejmowane przez banki w celu kontroli i monitorowania przebiegu przedsięwzięcia deweloperskiego. Zaprezentowane zostaną także wypracowane przez Grupę roboczą przy Związku Banków Polskich rekomendacje w zakresie wypracowania standardu rynkowego dla obsługi konsumentów i deweloperów przez banki w zakresie prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5h.

Program:

I. Podstawa prawna prowadzenia rachunków powierniczych:
1. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego z dnia 11 września 2011 r. (Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377) – cel i podstawowe zasady.
2. Podstawowe pojęcia.
3. Definicja przedsięwzięcia deweloperskiego a otwieranie i zamykanie mieszkaniowych rachunków powierniczych – zagadnienia praktyczne.

II. Zasady dokonania przez bank oceny spełnienia przez dewelopera warunków określonych w ustawie do otwarcia mieszkaniowego rachunku powierniczego.

III. Umowa mieszkaniowego rachunku powierniczego:
1. Strony umowy.
2. Istotne elementy umowy.
3. Problematyka zgody nabywców.
4. Umowa mieszkaniowego rachunku powierniczego a umowa deweloperska.
5. Zasady weryfikacji przez bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy podpisanej umowy deweloperskiej.
6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa zapewniana przez dewelopera.

IV. Warunki dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy.
1. Zasady monitorowania przez bank i przekazywania deweloperowi informacji o wpłatach.
2. Zasady udzielania przez bank informacji nabywcom o dokonanych wpłatach i wypłatach.
3. Transfer środków na nowy mieszkaniowy rachunek powierniczy założony w innym banku.
4. Zasady zwrotu środków nabywcom.

V. Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego:
1. Zasady przedstawienia przez dewelopera tytułu do dokonania wypłaty środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego otwartego.
2. Wymagania wobec banku w odniesieniu do harmonizacji wpłat od poszczególnych nabywców z zasadami wypłat z tytułu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.
3. Zasady działania banku w przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie obejmuje jednocześnie:
a) sprzedaż na rzecz osób fizycznych i prawnych lokali mieszkalnych,
b) wybudowanie lokali usługowych.
4. Zasady podziału kosztów inwestycji na podlegające i niepodlegające rygorom wypłat z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego.

VI. Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego zamkniętego.

VII. Kontrola realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego przez bank.

VIII. Zasady i terminy zamykania mieszkaniowego rachunku powierniczego.

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 19.05.2021 12:00
  • Data zakończenia: 19.05.2021
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
  • Powiadom znajomego
  • Zadaj pytanie

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: Mieszkaniowe rachunki powiernicze

Data: 19.05.2021

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb organizacji usługi zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133/99, poz. 833).

* pola wymagane
* pola wymagane

Wyślij wiadomość na moją skrzynkę e-mail

* pola wymagane

Demo szkolenia E-SZKOLENIE: Mieszkaniowe rachunki powiernicze

powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×