E-SZKOLENIE: Egzekucja z rachunku bankowego

Szkolenie - rozwojowe

Adresaci:

Szkolenie jest adresowane do pracowników banków spółdzielczych zajmujących się realizacją zajęć egzekucyjnych.

Wymagania:

Brak wymagań wstępnych.

Cel:

Uczestnik rozwinie kompetencje pozwalające na prawidłową realizację zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego, w tym:
1. prawidłowo zrealizuje zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego w postępowaniu komorniczym oraz w postępowaniu administracyjnym, także z rachunku do którego wystawiono książeczkę oszczędnościową,
2. prawidłowo określi zakres zajęcia oraz jego skutki,
3. prawidłowo obliczy kwotę wolną od zajęcia,
4. przyjmie odpowiedni tryb postępowania w przypadku zbiegu egzekucji,
5. zidentyfikuje rodzaje rachunków bankowych, postępowań egzekucyjnych i wskaże źródła prawa dotyczące egzekucji z rachunku bankowego.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego kształcenia. Sesja on-line 3 x 1,5h.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o wykład oraz metody aktywizujące uczestników, z wykorzystaniem praktycznych kazusów (studiów przypadków) związanych z omawianą problematyką.
Materiały przekazywane uczestnikom zawierają m.in. odpowiedzi od każdego z kazusów oraz test wiedzy do samodzielnego rozwiązania.

Program:

1. Wprowadzenie
1.1. Rodzaje rachunków bankowych
1.2. Rodzaje postępowań egzekucyjnych do rachunku bankowego
2. Przebieg egzekucji z rachunku bankowego w postępowaniu komorniczym
2.1. Zajęcie rachunku bankowego
2.1.1. Chwila zajęcia rachunku
2.1.2. Zakres zajęcia
2.1.2.1. Rachunki podlegające egzekucji
2.1.2.2. Wyłączenia od egzekucji, w tym tzw. kwota wolna od zajęcia
2.1.2.3. Egzekucja z rachunku wspólnego
2.1.2.4. Egzekucja z rachunku prowadzonego w walucie obcej
2.1.2.5. Egzekucja z rachunku lokaty terminowej
2.1.2.6. Wypłaty z zajętego rachunku na poczet bieżących wynagrodzeń za pracę, alimentów i rent
2.1.3. Skutki zajęcia
2.1.3.1. Zakaz dokonywania wypłat z zajętego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego
2.1.3.2. Obowiązek przekazania organowi egzekucyjnemu zajętej kwoty lub poinformowania organu o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty
2.1.4. Zbieg egzekucji do rachunku bankowego
2.2. Zajęcie rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy, na który wystawiono dowód imienny
3. Przebieg egzekucji z rachunku bankowego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – najważniejsze różnice między postępowaniem komorniczym a administracyjnym

  • Miejsce szkolenia:
  • Data rozpoczęcia: 20.01.2022 09:00
  • Data zakończenia: 20.01.2022
  • Cena podstawowa:
  • Cena: 299.00 zł/os.
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy

Warunki uczestnictwa w sesjach on-line, e-szkoleniach

Uczestnictwo w sesji on-line, e-szkoleniu wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego wraz z połączeniem internetowym, a także posiadania słuchawek bądź głośników podłączonych do komputera, które umożliwiają odbiór dźwięku. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. Film instruktażowy jak przygotować stanowisko do odbioru sesji on-line: https://youtu.be/ieBEfXPAB5I

W celu upewnienia się czy wszystkie komponenty (połączenie internetowe, wtyczki) działają po-prawnie zalecamy przeprowadzenie testu połączenia. Test dostępny jest https://transmisjeonline.pl/tester/

Zgłoszenie i potwierdzenie uczestnictwa, odwołanie sesji on-line, e-szkolenia, rezygnacja z uczestnictwa

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego podpisanego przez osobę upoważnioną, przesłanego e-mailem, przez stronę WWW lub pocztą.

Realizacja zaplanowanej sesji on-line, e-szkolenia potwierdzana jest mailowo 1–2 dni przed terminem. W przypadku konieczności odwołania sesji on-line, e-szkolenia, BODiE kontaktuje się z zainteresowanymi bankami e-mailowo, na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.

Rezygnacja przyjmowana jest jedynie w formie pisemnej (e-mail lub pocztą) najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem. Rezygnacja w terminie późniejszym uprawnia BODiE do wystawienia faktury na kwotę umożliwiającą pokrycie poniesionych kosztów w wysokości 50% odpłatności. Brak pisemnej rezygnacji uprawnia BODiE do wystawienia faktury w wysokości 100% odpłatności za sesję on-line, e-szkolenie.

Zasady odpłatności

Płatność za sesję on-line następuje na podstawie faktury VAT wystawionej po zakończeniu sesji on-line, e-szkolenia przez BODiE. Faktury wysyłane są w wersji elektronicznej, na adres e-mail podany w oświadczeniu dot. akceptacji e-faktury. W przypadku nie korzystania z e-faktury odpłatność za wydruk i wysyłkę papierową faktury wynosi 15,00 zł netto i doliczana jest do faktury za sesję on-line, e-szkolenie.

***
Informujemy, że ceny podane na naszej stronie www.bodie.pl dotyczą banków spółdzielczych i zrzeszających. Ceny szkoleń dla banków komercyjnych, innych instytucji finansowych i osób prywatnych, wynoszą:

  • e-szkolenie: 650,00 netto za 1 osobę
  • sesja on-line: 250,00 netto za 1 osobę.
Dane dotyczące sesji

Temat sesji: E-SZKOLENIE: Egzekucja z rachunku bankowego

Data: 20.01.2022

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×