Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych

Adresaci:

Pracownicy obsługi klientów, oferujący im produkty finansowe i usługi bankowe, kontaktujący się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem, przez telefon lub elektronicznie, w szczególności doradcy i opiekunowie klientów oraz pracownicy firm pośrednictwa finansowego rekomendowanych przez banki, z którymi współpracują.

Wymagania:

Szkolenie kierowane jest do pracowników obsługi klientów i sprzedaży usług bankowych. Jest to szeroka grupa obejmująca nie tylko osoby wyłącznie zajmujące się sprzedawaniem produktów finansowych, ale wszystkie bezpośrednio kontaktujące się z klientami zarówno w placówkach bankowych, jak i na spotkaniach poza bankiem, przy wykorzystaniu urządzeń zdalnych lub korespondencyjnie (elektronicznie, listownie). Zaliczamy do nich obok typowych sprzedawców oraz doradców i opiekunów klienta, również: kasjero-dysponentów, pracowników informacji, operatorów telefonicznych w call center, pracowników zajmujących się reklamacjami. W naszym zamyśle Standard może być stosowany także w stosunku do pracowników firm pośredniczących w sprzedaży i obsłudze produktów bankowych, ewentualnie biur maklerskich. Oczekiwania wobec osób uzyskujących certyfikat CKF, dotyczą poziomu wiedzy i umiejętności pozwalających na udzielanie kompetentnych odpowiedzi na typowe pytania zadawane przez klientów. Nie wymagana jest wiedza specjalistyczna.

Cel:

Szkolenie przygotowujące do egzaminu pozwalającego na ubieganie się o nadanie stopnia
zawodowego Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych

Korzyści:

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć kompendium wiedzy ogólnobankowej w zakresie wymaganym w ramach procesu certyfikacyjnego prowadzącego do uzyskania Certyfikatu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych".


 

 

Metodyka:

Kurs prowadzony jest w formule wykładów on-line lub stacjonarnie.

Czas trwania -40 godzin dydaktycznych
( 5 dni wykładów po 8 godzin dydaktycznych )

Obszerniejszy zakres merytoryczny certyfikacji w stosunku do długości programu determinuje fakt, iż dużą część pracy uczestnicy będą musieli wykonać samodzielnie, przy wsparciu wskazanych przez trenerów materiałów/publikacji.
Konsultacje są prowadzone przy wsparciu prezentacji multimedialnych, przygotowanych na potrzeby zajęć przez trenerów. Trenerzy omawiając poszczególne zagadnienia odnoszą się do praktyki bankowej i aktualnych trendów. Elementem zajęć są różnego rodzaju ćwiczenia mające na celu zobrazowanie kwestii teoretycznych.

Ostatni zjazd jest podsumowaniem zdobytej wiedzy podczas kursu i poświęcony na próbne wykonanie testu.

Program:

Program szkoleń wysyłamy po otrzymaniu zapytania na e-maila.

SZKOLENIE OBJETE JEST PAKIETEM KONSULTACYJNYM PRZEZ 3 TYGODNIE PO JEGO
ZAKOŃCZENIU

Informacje o egzaminie:

Zgodnie z zasadami Europejskich Ram Kwalifikacyjnych Standard dot. Certyfikowanego
Konsultanta ds. Finansowych został podzielony na trzy główne części:
1) wiedza,
2) umiejętności,
3) postawy (kompetencje).
Proces certyfikacji składa się z dwóch etapów:
1) egzaminu (pisemnego i ustnego) organizowanego jak pozostałe egzaminy
w Systemie Standardów,
2) oceny dokonywanej przez aktualnego pracodawcę
(bank lub firmę pośrednictwa finansowego).
1. Egzamin pisemny na poziomie Certyfikowanego Konsultanta ds. Finansowych składa się z 50 pytań (test jednokrotnego wyboru).
2. Przed rozpoczęciem egzaminu ustnego, Komisja musi zapoznać się z wynikami egzaminu pisemnego.
3. W części pisemnej egzaminu, osoba zdająca musi uzyskać minimum 60% wszystkich poprawnych odpowiedzi, tzn. 30 punktów.
4. Osoby, które w egzaminie pisemnym uzyskały wynik poniżej 60% prawidłowych odpowiedzi nie są dopuszczone do egzaminu ustnego.
5. W pozostałych przypadkach wyniki egzaminu pisemnego (liczba punktów uzyskanych przez zdających) mają wartość pomocniczą dla Komisji prowadzącej egzamin ustny.

 

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji sp. z o.o. jest uczestnikiem Systemu Standardów i posiada (zgodnie z obowiązującymi wymaganiami) uprawnienia Związku Banków Polskich  do organizacji szkoleń przygotowujących do zdania egzaminów certyfikowanych przez ZBP.

Stopnie zawodowe (Certyfikaty ZBP)

Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych
Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E
Specjalista z zakresu Analizy Kredytowej Podmiotu Gospodarczego
Specjalista z zakresu Operacji i rozliczeń Bankowych
Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością
Senior Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością

Szczegóły dotyczące egzaminów znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.zbp.pl/dla-bankow/kadry-bankowe-i-certyfikaty-zbp/stopnie-zawodowe

Informacje o Standardach Kwalifikacyjnych znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.zbp.pl/dla-bankow/kadry-bankowe-i-certyfikaty-zbp/system-standardow-kwalifikacyjnych

Dodatkowe szczegóły dotyczące egzaminów znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.zbp.pl/dla-bankow/kadry-bankowe-i-certyfikaty-zbp/stopnie-zawodowe

Informacje o Standardach Kwalifikacyjnych znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.zbp.pl/dla-bankow/kadry-bankowe-i-certyfikaty-zbp/system-standardow-kwalifikacyjnych

 

Związek Banków Polskich

  • Miejsce szkolenia: szkolenie on-line lub stacjonarne
  • Data rozpoczęcia:
  • Data zakończenia:
  • Wykładowca: Zespół wykładowców – ekspertów
  • Warunki uczestnictwa
  • Formularz zgłoszeniowy
Dane dotyczące szkolenia

Temat szkolenia: Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych

Data:

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line lub stacjonarne

Dane zamawiającego

Nocleg

Obiad

Osoba kontaktowa
Dane uczestników szkolenia
Nocleg

Obiad

Nadesłane zgłoszenia traktujemy, jako dowód zawarcia umowy, co w konsekwencji będzie nas uprawniało do wystawienia faktury. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą przez administratora danych osobowych – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o., w celu realizacji umowy. Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Polityce Prywatności.

* pola wymagane
powrót do listy szkoleń
This is the header within my first dialog

This is my first paragraph.

Click Here ×
This is the header within my second dialog

This is my second paragraph.

×